Avís legal i política de privacitat

1. Dades identificatives:

En compliment amb el deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de forgeit.cat, forgeit.es i forgeit.net és Forge Information Technologies S.L. (d’ara endavant Forge I.T.), amb domicili a aquests efectes a Passatge Font del Soldat nº 5 de Vacarisses (Barcelona), i amb número de C.I.F.: B-66236464, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 44189, foli 179, pàgina B-449119, inscripció 1. Correu electrònic de contacte: info@forgeit.net.

2. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest portal de Forge I.T. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin de compliment obligat.

3. Ús del portal:

Forgeit.cat, forgeit.es i forgeit.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Forge I.T. o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’esmentada responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Forge I.T. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Forge I.T., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Forge I.T. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Forge I.T. no serà responsable de les opinions fetes<A[abocades|vessades]> pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Protecció de dades:

Forge I.T. compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 0orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla<A[espelma|vela]> per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de petició de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Forge I.T., farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció<A[direcció|adreça]> del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, Forge I.T. us informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i us sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial:

Forge I.T. per sí o com<A[com|com a]> a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Forge I.T. o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides les reproduccions, les distribucions i les comunicacions públiques, incloses les seves modalitats de posada<A[posada|posta]> a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Forge I.T. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Forge I.T.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lada en les pàgines de Forge I.T.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat:

Forge I.T. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions:

Forge I.T. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que se’n prestin com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. Enllaços:

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Forge I.T. no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas Forge I.T. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió:

Forge I.T. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats:

Forge I.T. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada:

Forge I.T. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicada com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció:

La relació entre Forge I.T. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.