Equip

25 anys d’experiència

El nostre equip està format per professionals amb 25 anys d’experiència en el disseny, desenvolupament i integració de diferents tipus de software i aplicacions empresarials, mitjançant diferents plataformes i tecnologies, i per diferents sistemes operatius.

Com estem organitzats?

Interlocutor únic: El tècnic comercial és el cap de projecte, no hi ha pèrdua d’informació entre el client i l’equip desenvolupador.

La eficàcia com a valor afegit

El nostre orgranigrama

Orgranigrama

Metodologia

Disposem a la nostra “Fàbrica de Software” de col.laboradors experts en diferents tecnologies i disciplines (gestió, disseny, anàlisi i implementació de projectes de software), seguim metodologies àgils i orientades a resultats, apliquem coneixements tècnics sòlids i adaptats a la realitat, en base a la nostra experiència acumulada.

Fases del projecte:

Com funcionem?

A partir de les teves necessitats, realitzem un estudi i un primer pressupost per realitzar el projecte on, un cop acceptat, s’analitzarà i es definirà la funcionalitat a implementar, les tecnologies a emprar, es realitzaran esquemes i modelat de la solució, i s’especificaran altres necessitats a contemplar (com terminis i pla d’acció gradual). 

Un cop acceptat el pressupost i realitzat el projecte, és realitzarà un segon pressupost a partir del mateix, per la implementació del projecte.

La metodologia l’apliquem tant per solucionar problemàtiques més concretes ben definides i acotades, com per solucionar una problemàtica molt més general i global. En tots els casos, s’aborda la complexitat de forma incremental, dividint el problema en situacions més acotades a solucionar, dividint el problema “top-down”, però implementant-lo “down-top”: implementant la solució a cada problema acotat inicialment, per aconseguir la solució general al problema global.

La experiència ens demostra que la millor manera d’abordar el disseny i desenvolupament d’una aplicació a mida, a partir d’un planning més general, és realitzant cicles curts en el temps, de forma reiterada, on es pugui definir una funcionalitat concreta, implementar-la i testejar-la i abordar la següent, prioritzant aquelles funcionalitats més importants.

Per això els nostres projectes es realitzen en base a cicles iteratius de disseny implementació i testeig, de forma incremental, procurant que el client tingui una implicació directe, per tal d’adaptar ràpidament els canvis que puguin sorgir i que el client pugui valorar si l’aplicació que s’està construint s’ajusta a les seves necessitats o cal adaptar-la (modificant, afegint o eliminant funcionalitats). Aquests cicles poden ser més o menys llargs en el temps (una o dues setmanes, un mes, etc…), depenen de si les funcionalitats necessàries estan clarament identificades, definides i acotades, o no, i per tant, cal fer aproximacions graduals més curtes amb el client, estudiant en profunditat la situació a solucionar, per tal de fer aflorar les necessitats concretes a implementar.

Els models i esquemes generats en el projecte i el codi font de la seva implementació posterior, et pertanyen. Nosaltres dissenyem, analitzem i implementem (segons necessitats), i t’ho entreguem tot com a propietari de la solució de software a mida.

Cicles iteratius incrementals
SOA: Arquitectura orientada a servei